DHS pral entrodwi Pwogram Reyinifikasyon Familyal an Libète Siveye


English version

WASHINGTON—Apati kòmansman ane 2015, Depatman Sekirite Teritwa Etazini [Department of Homeland Security (DHS)] pral kòmanse egzekite yon Pwogram Libète sou Kondisyon pou Reyinifikasyon Fanmi Ayisyen [Haitian Family Reunification Parole (HFRP)] pou fasilite reyinifikasyon pou sèten manm fanmi ayisyen sitwayen ameriken ak moun ki gen grinkat Etazini epitou pou ankouraje migrasyon san pwoblèm, legal ak annòd ant Ayiti ak Etazini.

Anba pwogram sa a, Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini [U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)] pral ofri sèten Ayisyen ki gen petisyon fanmi fè pou viza imigran yo ki apwouve, k ap viv an Ayiti nan moman an, yon posiblite pou yo vini nan Etazini pou apeprè dezan anvan dat pou yo resevwa viza imigran yo rive.

Sekretè-Adjwen Sekirite Terita Alejandro Mayorkas te declare: “Rekonstriksyon ak devlopman yon Ayiti ki san danje ak solid ekonomikman se yon priyorite pou Etazini.  Sekretè Adjwen Homeland Security, Alejandro Mayorkas, di konsa, “Pwogram Libète sou Kondisyon pou Reyinifikasyon Fanmi Ayisyen ap ankouraje yon objektif sistèm imigrasyon nou anba-anba – reyinifikasyon fanmi.  Li sipòte tou pi gwo objektif Etazini pou rekonstwiksyon ak devlopman Ayiti lè li bay posiblite pou sèten Ayisyen kalifye imigre san pwoblèm epi legalman nan Etazini pi bonè.   Etazini dekouraje moun ki an Ayiti yo toutbon pou yo fè vwayaj nan lanmè ki menase lavi yo epi ki ilegal pou yo vini nan Etazini. Moun sa yo p ap kalifye pou pwogram HFRP an epi si yo localize nan lanmè yopral voye yo tounen ann Ayiti.” 

Otorite legal pou pwogram HFRP an òganize anba Lwa Imigrasyon akNasyonalite ki otorize Sekretè Sekirite Teritwa a mete an libète siveye Ozetazini sèten moun, ka pa ka, pou rezon imanitè ijan oswa si se nan enterè jeneral la.  Se menm otorite legal la yo itilize pou etabli Pwogram Reyinifikasyon Familyal Kiben an Libète Siveye nan lane 2007.

USCIS p ap aksepte alèkile okenn aplikasyon pou pwogram HFRP epi benefisyè potansyèl yo pa ta dwe fè okenn demach koulye a. USCIS ap bay tout detayyo anvan fen lane sivil la epi angajman pati prenant yo pral dewoule yon ti tan apre sa. Nan kòmansman ane 2015, Sant Nasyonal Viza [National Visa Center (NVC)] Depatman-Deta (Department of State) pral kòmanse kontakte sèten sitwayen ameriken oswa moun ki gen grinkat ki gen petisyon yo apwouve pou manm fanmi ayisyen yo, pou bay yo posiblite pou yo aplike pou pwogram nan, epitou pou bay yo enstriksyon sou fason pou yo aplike. Se sèlman moun ki resevwa yon avi alekri NVC voye ki di yo elijib pou pwogram la ki pral elijibpou aplike.

Nan kad Pwogram Reyinifikasyon Familyal Ayisyen an Libète Siveye, Ayisyen otorize ki an libète siveye ap gen dwa antre Ozetazini epi y ap ka aplike pou otorizasyon travay men yo p ap resevwa estate rezidan pèmanan yo pi vit.  Al gade nan www.uscis.gov/avoidscams pou jwenn konsèy sou fason pou ranpli fòm, denonse zak ilegal epi jwenn sèvis jiridik ki kalifye. Sonje – Move Èd la Kapab Fè Ou Ditò! Yon tiliv brochure (PDF) ak yon  disponib (PDF) tou nan www.uscis.gov.

Pou plis enfòmasyon sou USCIS ak program li yo vizite www.uscis.gov oswa swiv nou nan Twitter (@uscis), Youtube (/uscis), Facebook (/uscis), ak USCIS blòg The Beacon

(This story has not been edited by usimmigrationupdate.com staff and is uscis.com from a RSS feed)


Information for Indian tourists travelling by land:- 72 hours (-) C-19 report, CCMC form and Antigen Test at entry point